Autor Societat
23 Juny 2019 a 18:30

El 25,8% dels contractes adjudicats per la Generalitat el 2018 incorporava clàusules ambientals

En els plecs de condicions

Plaques fotovoltaiques // Foto: Comunicació Generalitat

Plaques fotovoltaiques // Foto: Comunicació Generalitat

La Generalitat ha potenciat l’adjudicació de contractes públics amb clàusules mediambientals, seguint la tendència legislativa de la Unió Europea (UE) dels darrers anys que persegueix un control de la contaminació i l’ús sostenible dels recursos naturals. Del total de 8.282 adjudicacions de tota mena realitzades per l’administració catalana durant el 2018, una quarta part (25,8%) van incloure condicions de respecte al medi ambient, és a dir, 2.133 contractes. Pel que fa a l’import, del total de 1.387 milions d’euros adjudicats en aquests contractes l’any passat, 498,8 van incorporar clàusules ambientals, un 36%.
Els percentatges mostren un augment exponencial de la contractació respectuosa amb el medi ambient durant l’any passat. Així, el nombre de contractes amb aquestes característiques va augmentar en 12 punts percentuals. I respecte a l’import ambientalitzat, l’increment va ser de 6 punts per sobre de l’exercici anterior, segons l’anàlisi de la Direcció General de Contractació Pública (DGCP), adscrita al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Les conclusions d’aquest informe de la DGCP s’emmarquen en la Setmana de l’Energia Sostenible de la UE, que impulsa tota una sèrie d’activitats relacionades amb la promoció de l’energia neta, sostenible i renovable.
Gairebé el doble de contractes ambientalitzats en cinc anys
L’evolució de la contractació ambientalitzada de la Generalitat durant els darrers cinc anys confirma aquest increment de la sensibilitat ambiental de l’administració. Els 2.133 expedients ambientalitzats l’any passat marquen el màxim i es situen clarament per sobre de la mitjana de 1.282 expedients del període 2014-2018. Aquesta evolució positiva dels darrers cinc anys s’exemplifica de nou en els percentatges: es passa del 14,7% de contractes amb categories ambientals el 2014 al 25,8% esmentat del 2018, el que significa gairebé duplicar la contractació.
 
Aquests forts increments des del 2014 es deuen bàsicament al nou marc legislatiu vigent en gran part de l’any 2018, que afavoreix la incorporació de clàusules ambientals i a l’exercici de verificació de dades, que ha permès identificar contractes que inicialment no s’havien informat com a ambientalitzats.
 
 
Els contractes d’obres, l’estrella de la implicació ambiental
 
Els contractes d’obres són els que d’una forma aclaparadora inclouen més clàusules de respecte al medi ambient. El 80,5% de l’import total adjudicat per aquest concepte el 2018 ja incorporava condicions ambientals. Respecte a la resta de tipologies contractuals, els percentatges es redueixen. Així, el 34,3% de les adjudicacions de serveis i el 28% de les de subministraments van incorporar tipologies ambientals l’any passat.
Si es té en compte el procediment dels contractes que inclouen conceptes ambientals, s’utilitza majoritàriament el sistema obert, tant pel que fa al nombre com pel que fa a l’import. Així, en un 64,5% dels casos s’utilitza el contracte obert, mentre que els contractes amb acord marc suposen un 29,9%. Els contractes negociats comptabilitzen la resta.
Seguint criteris europeus de compra verda
D’aquesta forma, l’administració catalana ha aplicat les directrius europees i la pròpia reglamentació desenvolupada al Parlament de Catalunya. A partir de l’any 2008, la Comissió Europea va impulsar els criteris de compra verda per a més de 20 categories de productes, a més d’una legislació comunitària específica que estableix obligacions vinculants en matèria de contractació pública sostenible en els sectors de l’edificació, els vehicles i els equips ofimàtics. També cal destacar iniciatives europees com l’estratègia GPP 2020, que estableixen com a objectiu per a l’any 2020 una reducció del 20% de les emissions de gasos contaminants i uns increments del mateix percentatge en energies renovables i en eficiència energètica, respectivament.
Més en concret, les Directives del Parlament Europeu i del Consell (Directiva 2014/24/CE, de 26 de febrer de 2014, i la 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014) sobre contractació pública i adjudicació de contractes de concessió van reforçar el paper d’algunes eines com les etiquetes ecològiques i la consideració del cost del cicle de vida dels productes i serveis.
D’aquesta forma, l’administració catalana ha aplicat les directrius europees i estatals, i la pròpia reglamentació desenvolupada al Parlament de Catalunya. Destaca el Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública i, posteriorment la Llei 9/2017, de contractes del sector públic estimulen les clàusules amb criteris ambientals i el càlcul del cost del cicle de vida (les possibles despeses relacionades amb el consum energètic i el reciclatge i externalitats mediambientals del producte com el cost de les emissions contaminants).
En aquesta mateixa línia, l’acord de Govern de 20 de juny de 2017, que contempla el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el sector públic que en depèn, que va definir els diferents tipus de clàusules socialment responsables existents, entre elles les clàusules ambientals. Finalment, figura en aquest devessall legislatiu la modificació de la normativa reguladora del Registre Públic de Contractes (Ordre ECO/2013, de 15 de març), que va permetre disposar de dades sobre l’ambientalització dels contractes públics.
Switch to mobile version