Autor Societat
25 Juny 2018 a 10:00

La taxa de risc de pobresa es va situar en el 20,0% l’any 2017

Vuit dècimes superior a la de l’any anterior

Pobresa // Imatge extreta de mundodesigual.wordpress.com

Pobresa // Imatge extreta de mundodesigual.wordpress.com

L’any 2016 els ingressos mitjans nets anuals dels catalans van ser de 31.411 euros per llar i de 12.712 euros per persona, un 0,2% i un 0,4% més en relació amb l’any anterior, segons l’Enquesta de condicions de vida.

La taxa de risc de pobresa es va situar en el 20,0% l’any 2017 (amb dades d’ingressos del 2016), vuit dècimes superior a la de l’any anterior. Per edats, la taxa de risc de pobresa més elevada va ser la dels menors de 16 anys (28,5%), seguida de la de les persones de 16 a 64 anys (19,0%) i de la de les persones de més grans de 65 anys (15,5%). Segons la composició de la llar, les taxes de risc de pobresa més elevades van ser les de les llars monoparentals (35,3%); tot i això, la taxa d’aquest tipus de llar va disminuir en 5,1 punts en relació amb l’any anterior. Altres llars amb taxes elevades van ser les unipersonals (27,6%) i les formades per dos adults amb un o més fills dependents (22,3%).

El llindar de risc de pobresa va augmentar un 0,4% respecte de l’any anterior i es va situar en 10.097 euros en les llars formades per una sola persona i en 21.203 en les llars de dos adults i dos infants.

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) es va situar en un 23,8% l’any 2017, mentre que l’any anterior havia estat del 22,5%. Aquest increment s’ha d’atribuir a l’augment de la taxa de risc de pobresa, que va passar del 19,2% l’any 2016 al 20,0% el 2017 i a l’augment de la baixa intensitat de treball a la llar, que va passar del 7,2% l’any 2016 al 8,8% el 2017. En canvi, la proporció de llars en situació de privació material severa va disminuir, del 5,5% el 2016 al 5,0% el 2017.

D’altra banda, els indicadors de nivell de privació de les llars, que recullen aspectes subjectius de les condicions de vida, donen un senyal contrari als indicadors de distribució de la renda, ja que van mostrar millores respecte l’any anterior. Així, per exemple, el nombre persones que van manifestar que arribaven a fi de mes amb molta dificultat representaven el 7,0% de la població l’any 2017, mentre que l’any anterior representaven el 12,7%.

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) mesura la incidència i la composició de la pobresa mitjançant l’establiment d’un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D’altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l’indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat. Es tracta d’una estadística de periodicitat anual que presenta els resultats per al conjunt de Catalunya. Com ja es va fer en l’edició de l’Enquesta de condicions de vida del 2016, l’Idescat ofereix una ampliació de resultats de l’Enquesta del 2017, realitzada conjuntament amb l’INE. A més,l’Idescat ha comptat amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Switch to mobile version