Autor Societat
25 Juny 2018 a 15:00

Els Mossos d’Esquadra incorporen el Dispositiu Conductor d’Energia i les càmeres

A partir d’avui i com a noves eines policials per a Seguretat Ciutadana

jordi jane Presentacio DGE mossos Arxiu// Foto: Conselleria Interior

jordi jane Presentacio DGE mossos Arxiu// Foto: Conselleria Interior

Els Mossos d’Esquadra incorporen a partir d’avui el Dispositiu Conductor d’Energia (DCE) i els dispositius personals de gravació (DPG) com a noves eines  policials.

L’ús del DCE s’anirà implantant de manera progressiva a les diferents Regions Policials i Serveis Centrals i s’inicia avui amb una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes i Figueres i a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona. L’ús d’aquesta eina policial va lligada a l’ús de la càmera (DPG) i a la tinença de DEA (Desfibril·ladors Externs Automatitzats).

L’elecció de Girona com a inici d’aquesta prova pilot està relacionat amb què l’ús dels desfibril·ladors en aquesta Regió Policial estan plenament instaurats. Un cop s’hagi passat aquest període de prova, el desplegament arreu del territori es farà progressivament, i sempre estarà vinculat a les càmeres i a l’ús dels DEA. La previsió és que durant l’estiu s’hagi implementat a tot el territori.

El Director Andreu Joan Martínez ha destacat que: “El cos de Mossos d’Esquadra és pioner en incorporar el DCE amb totes les garanties parlamentàries a les unitats de Seguretat Ciutadana i no només en unitats especialitzades”.

Es posaran en funcionament 120 unitats a tot el territori. La previsió és que hi hagi un dispositiu per comissaria (90) ,que portarà el cap de torn que és el responsable de Seguretat Ciutadana en cada torn, a més d’alguns repartits a especialitats o grups que donen suport en l’àmbit de Seguretat Ciutadana, com ara les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

La incorporació és fruit d’un treball intens de quatre anys que ha portat a diferents unitats del cos a estudiar de forma exhaustiva tota l’experiència viscuda per altres cossos policials, informes i estudis homologats sobre l’ús d’aquesta eina, reunions amb sindicats policials, i amb entitats de defensa dels drets dels ciutadans i en contra de la incorporació dels DCE. Mereix menció a part, la Comissió d’Interior sobre l’ús de les pistoles elèctriques que es va fer al Parlament de Catalunya, que va generar un debat intens que finalment va avalar la incorporació d’aquesta eina amb màximes garanties.

La missió de Mossos és protegir els drets i les llibertats de les persones, garantir la seguretat ciutadana i vetllar per la protecció de les persones i els béns. En aquest context el Portaveu del cos de Mossos d’Esquadra, l’inspector Albert Oliva, ha destacat que: “en els últims anys hem detectat la necessitat d’incorporar una nova eina d’ús policial per a poder donar una resposta adequada i proporcional per tal d’evitar un mal greu, imminent i irreparable”.

Regulació exhaustiva

La utilització de les pistoles elèctriques comporta una millora de l’actuació policial i una millora per a la ciutadania. D’aquesta manera el Cos de Mossos d’Esquadra s’adequa a les necessitats de seguretat i situacions actuals en què és una necessitat operativa. No substitueix cap altra de les armes o eines d’ús policial a disposició dels agents, sinó que té el seu espai propi. No hi ha cap alternativa menys lesiva i més efectiva per a afrontar les situacions crítiques a què van destinades i s’han d’emprar sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

La incorporació d’aquestes eines ha estat regulada per part del Cos de Mossos d’Esquadra recentment en la Instrucció 4/2018, de 20 d’abril de 2018 que regula l’ús dels dispositius conductors d’energia, i la Instrucció 5/2018, de 28 de maig 2018, que regula els dispositius personals de gravació.

En aquestes instruccions es regula qui i quan pot fer servir aquestes eines així com la supervisió i el control de traçabilitat un cop s’utilitzen, garanties requerides per la Comissió.

Quatre anys de treball intensiu

Una part important de les actuacions de caràcter delictiu recorren a mitjans cada dia més sofisticats i es basen en una organització cada dia més avançada, cosa que fa necessari que els cossos de policia puguin tenir accés a mitjans materials adaptats a les noves realitats delictives que els permetin millorar la protecció de la societat i de les persones. Així mateix, es constata que són freqüents en la realitat quotidiana dels cossos de seguretat les situacions de risc i de perill per a la integritat física de les persones, que exigeixen respostes cada vegada més ràpides i efectives.

El Cos de Mossos d’Esquadra fa quatre anys que estudia i treballa per la incorporació d’aquests dispositius en cerca de cobrir les necessitats operatives sorgides els últims anys i d’actualització d’eines més efectives i el menys lesives possible per tal de poder servir i protegir la ciutadania de la forma més efectiva possible.

En 2015, la Direcció General de la Policia va fer reunions amb organismes i entitats públiques que defensen el respecte als drets de la ciutadania per aportar-los la informació relacionada amb els dispositius a fi d’esclarir dubtes i aportar suggeriments.

El Director Andreu Joan Martínez ha destacat també que: “la incorporació de les pistoles elèctriques respon també a una demanda unànime dels sindicats policials i dels agents en l’àmbit de Seguretat Ciutadana”.

I, en compliment de la recomanació del Consell d’Europa, abans de la incorporació de les pistoles elèctriques en els cossos policials, es va realitzar un intens i exhaustiu debat en seu parlamentaria.

Així, el març de 2016, a proposta del Conseller d’Interior, es creà el Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques dintre de la Comissió parlamentària d’Interior. La seva tasca fou principalment l’estudi de l’ús d’aquesta eina i les conclusions a les quals van arribar van quedar reflectides en l’informe de resolució al juliol de 2016 (266-00001/11).

Aquest informe va concloure que es podia utilitzar els DCE per part dels cossos policials de Catalunya i va marcar la manera en què s’havien d’implementar: qui els podia utilitzar, en quins casos, amb quines garanties, amb quines limitacions i sota quins principis.

Els Dispositius Conductors d’Energia (DCE)

Les pistoles elèctriques no són cap alternativa ni substitueixen les armes de foc, són una eina més d’entre les que poden emprar les policies, un element intermedi entre la defensa o l’arma de foc i l’actuació policial de reducció del cos a cos, i només s’han d’emprar quan no hi hagi més remei o en situacions de perill i risc imminent per a les persones, sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. I també, lligades a l’ús de les càmeres personals i la tinença dels DEA.

L’ús de les pistoles elèctriques és una alternativa vàlida a la reducció física, si les mesures de mediació, diàleg i negociació no han donat cap resultat positiu, o en casos en què per la situació d’extrema necessitat i gravetat sigui aconsellable una actuació ràpida per a intentar evitar mals majors i irreparables.

Per poder dur un DCE cal que el policia acompleixi quatre requisits: haver fet el curs de formació de l’ISPC, fer funcions de cap de torn, dur incorporat els Dispositius Personals de Gravació (DPG) i tenir a l’abast un desfibril·lador (DEA).

L’Intendent Saumell, sots cap de la Divisió de Planificació de la Seguretat, ha remarcat que: “l’ús d’aquests dispositius està regulat àmpliament i només es pot fer servir en situacions per evitar un mal greu, imminent i irreparable. En situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física de terceres persones o dels agents, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana”.

L’ús de la força és l’últim recurs i els agent s’han de subjectar als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast. Així, sempre que sigui possible, s’ha d’esgotar el diàleg, la negociació i la mediació i avisar de l’ús imminent del DCE.

El Dispositiu Conductor d’Energia transmet polsos elèctrics d’alt voltatge i baix amperatge que afecten el funcionament de les capacitats motores de l’organisme. Envia impulsos elèctrics de curta durada (s’ha programat perquè sigui de màxim 5 segons) que paralitza temporalment el sistema motor, és a dir; quan s’acaba la descàrrega, la persona recupera el control muscular del seu cos.

No està catalogada com a arma de foc, les sondes que projecta estan impulsades per nitrogen comprimit. Són una arma no letal, a diferència d’una arma de foc i no s’ha de confondre amb les defenses elèctriques, que utilitzen altres intensitats d’energia.

El model adquirit pels Mossos és la Taser X2, té dos cartutxos d’un sol ús i és un model que permet la traçabilitat i control posterior del seu ús. Qualsevol acció que es produeixi amb el Dispositiu queda enregistrat i no es pot manipular. No només quan s’efectua un tret, sinó, quan es posa o treu el fiador, el canvi de bateria, la temperatura ambient o la connexió al programa de dades, per exemple.

Cada cop que es faci ús del DCE, sempre que sigui possible cal que l’agent gravi l’actuació amb el Dispositiu Personal de Gravació que durà incorporat a l’armilla de la uniformitat, acció que haurà de fer manualment, no és automatitzada. La qual cosa, facilita la traçabilitat i control i també és una garantia per als agents davant de possibles investigacions de l’ús que se n’hagi pogut fer.

Tanmateix, en cas que es faci ús en una actuació policial, s’haurà de garantir l’assistència mèdica a la persona sobre la qual s’ha aplicat la descàrrega i també informar a l’autoritat judicial mitjançant la instrucció d’un atestat policial.

Els Dispositius Personals de Gravació (DPG)

La incorporació dels DCE ha portat alhora a incorporar les càmeres per a enregistrar les actuacions policials vinculades a les pistoles elèctriques. Però no només en aquestes actuacions.

El Portaveu del cos ha destacat la seva incorporació a la roda de premsa: Tot i que els Dispositius Conductors d’Energia acaparin tota l’atenció mediàtica, per al dia a dia dels agents, és tan rellevant o més la incorporació dels Dispositius Personals de Gravació”.

Per tal de regular l’ús de les càmeres i vetllar pel bon ús d’aquesta eina, es va consultar a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), que és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

Així, la càmera queda regulada també per una instrucció i es pot fer servir davant la comissió de fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus. Així com davant situacions que comportin un risc concret i immediat per a la vida o danys a les coses.

La utilització dels DPG s’ha de fer d’acord també als principis d’oportunitat, proporcionalitat i de congruència i vetllar per la mínima intromissió en els drets a l’honor de les persones, la intimitat i la pròpia imatge. Sempre que sigui possible s’informarà de l’inici de la gravació.

Els DPG es duran incorporats a la uniformitat al frontal de l’armilla policial, es veu clarament que són càmeres i els agents informaran del seu ús sempre que sigui possible.

La càmera també té garantida una traçabilitat, és a dir, cada cop que es canvia d’usuari o que és necessari es descarreguen les imatges a un servidor. Les imatges contenen dades com l’hora i el dia, el número de sèrie de la càmera i consten assignades a l’usuari que ha portat la càmera a un registre informàtic. A més, l’usuari no pot esborrar les imatges, i aquestes seran supervisades pels comandaments autoritzats.

Sempre que els enregistraments captin la comissió de fets que puguin ser delictius o infraccions administratives greus o molt greus, s’haurà de posar aquesta gravació en coneixement de l’autoritat competent. A més, totes les gravacions seran comunicades a la CCDVC abans de 72h.

La càmera unipersonal Cuecam, compta amb un sistema True vision de 150 graus, és a dir, el més aproximat a la visió real dels ulls dels agents. Els requisits més rellevants són els angles de visió que tenen, similars a l’ull humà. El que es veu és el que es grava, també amb situacions amb nocturnitat. És altament  resistent a l’aigua i a la pols.

1.600 policies formats a l’EPC

L’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va dissenyar un curs que inclou la formació per a l’ús dels DCE i de les càmeres, incorpora també la dels desfibril·ladors (DEA).

Les diferents matèries s’imparteixen en quatre dies i ja s’ha format des de setembre de 2017 més de 1.600 agents, entre usuaris finals i personal formador. Està previst que es finalitzi aquest mes de juny la formació dels usuaris finals que han d’incorporar aquesta eina.

La formació continuada inclou coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes deontològiques, aspectes pràctics com la manipulació, el manteniment i la correcta utilització de l’eina o l’ús del desfibril·lador extern automàtic.

En relació amb aquesta formació, l’intendent Saumell ha comentat com a anècdota que els representants de la marca Tàser va dir sobre els cursos que: “són els més complets d’Europa”.

Switch to mobile version