Autor Ensenyament
7 Febrer 2018 a 10:00

71.540 alumnes s’examinen ahir i avui  de les proves d’avaluació de 4t d’ESO

Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 3 d’abril

examen

Imatge del web Wikimedia Commons

Un total de 71.540 alumnes de Catalunya s’examinen ahir i avui  de les proves d’avaluació de 4t d’ESO: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, aranès, matemàtiques i competència cientificotecnològica. La prova permet mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.
Els 71.540 alumnes pertanyen a un total de 1.070 centres educatius d’arreu del país: 553 centres de titularitat pública i 517 centres concertats i privats. Aquests alumnes es troben distribuïts de la següent manera:
Serveis territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
13.291
Baix Llobregat
8.036
Barcelona Comarques
8.028
Catalunya Central
5.048
Girona
7.362
Lleida
3.718
Maresme i Vallès Oriental
8.576
Tarragona
6.113
Terres de l’Ebre
1.563
Vallès Occidental
9.805
Total alumnat
71.540
 
La prova, que enguany es realitza per setè any consecutiu, la dissenya i l’aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació. En aquesta edició s’han organitzat 59 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Aproximadament, uns 2.500 professors faran d’aplicadors i, d’aquests, uns 1.100 faran també de correctors. Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 3 d’abril.
 
Contingut de les proves
Ahir dimarts els alumnes van realitzar les proves de llengua castellana, matemàtiques i llengua catalana. Avui dia 7 s’avaluarà la competència cientificotecnològica, la  llengua estrangera (71.142 alumnes faran la prova d’anglès, 324 la de francès i 74 la d’alemany) i l’aranès (69 alumnes de la Vall d’Aran).
En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora, que com a novetat incorporen tres preguntes de resposta oberta, i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra i l’adequació i coherència en la redacció.
Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.
Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d’expressió o el raonament matemàtic.
Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.
Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa.
Switch to mobile version