Autor Societat
26 Novembre 2017 a 10:00

Declaració del CAC

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les dones

telefon violencia masclista

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) vol recordar als mitjans de comunicació la importància de fer un tractament acurat de les informacions relatives a la violència masclista.

La violència masclista constitueix la punta de l’iceberg, el símbol més brutal de la desigualtat de gènere existent a la nostra societat. Una desigualtat que afecta totes les classes socials i totes les nacionalitats, i que es manifesta de moltes maneres.

Els mitjans de comunicació, un dels espais de creació i de transmissió d’imatges i d’estereotips més poderosos de la societat actual, tenen una gran responsabilitat en la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, cal reconèixer que han contribuït al fet que avui en dia la violència masclista sigui percebuda com un problema estructural, han participat en la sensibilització social d’aquesta problemàtica i han ajudat a posar en l’espai públic un fenomen que fins fa ben poc se circumscrivia a l’espai privat.

Això no obstant, els avenços assolits no són suficients. Cal continuar avançant vers un tractament informatiu de la violència masclista que defugi la simplificació i els estereotips.

En aquest sentit, l’autoregulació i el respecte pels codis deontològics esdevenen bàsics per a un tractament correcte d’una xacra social tan intolerable com la violència masclista.

Les “Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació” es van elaborar amb l’objectiu d’aportar pautes als mitjans per millorar la qualitat informativa en relació amb aquesta problemàtica i contribuir a erradicarla violència envers les dones. A tall de resum, doncs, cal recordar que les informacions sobre violència masclista han de:

· Respectar la privadesa de les persones afectades, així com la seva dignitat i la de les persones del seu entorn familiar o veïnal, i no mostrar-les mai sense el seu consentiment previ. Respectar la presumpció d’innocència dels agressors.

 · Evitar els elements d’espectacularització, donant tractament a la forma i al contingut de la informació que no sigui sensacionalista ni dramàtic i escollint només aquelles imatges que aportin informació sense concentrar l’atenció en les persones agredides i en les del seu entorn.

 · Defugir dels estereotips i els tòpics que frivolitzin, banalitzin o puguin justificar implícitament cap acte de violència masclista.

 · Evitar qualsevol relació causa-efecte entre els fets i la procedència de les persones implicades, la seva situació sociocultural i/o les circumstàncies personals.

 · Seleccionar fonts qualificades i especialitzades, i evitar recollir testimonis del veïnat i dels familiars.

 · Cal oferir dades i elements de contextualització que ajudin a reflexionar i entendre el problema.

 · Convé informar i mostrar que l’acte violent té conseqüències negativesper als agressors i fer-ne visibles, així mateix, les manifestacions de rebuigsocial que es produeixin.

El Consell realitza, de manera periòdica, informes sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans audiovisuals. El darrer, aprovat pel Ple del CAC el 5 d’abril passat, analitzava el darrer trimestre de 2016. La novetat més destacada de l’informe esmentat és que les televisions catalanes analitzades gairebé van duplicar l’atenció informativa sobre la violència masclista en relació amb l’informe anterior, corresponent al 2013.

Així mateix, des del 2014, el CAC també analitza continguts d’Internet, tant en plataformes d’intercanvi de vídeos, com xarxes socials o altres àmbits de la xarxa. Com a conseqüència d’aquests informes, el Consell ha denunciat diversos continguts davant la Fiscalia Provincial de Barcelona. En paral·lel, el Consell s’ha adreçat directament a les empreses proveïdores del servei i d’aleshores ençà s’ha produït la retirada de vuit continguts que incitaven a la violència masclista.

Finalment, el CAC vol recordar que les persones usuàries dels mitjans audiovisuals i d’Internet tenen a la seva disposició un mecanisme per presentar qualsevol queixa, opinió o suggeriment sobre els continguts que considerin oportuns. Les peticions es poden vehicular mitjançant el web de la institució (www.cac.cat).

Switch to mobile version