Autor Economia
17 Febrer 2017 a 10:00

El Govern espanyol reconeix haver utilitzat fons de formació per a altres usos

Segons CECOT entre el 2012 i 2015 podrien arribar a 4.000 meurs

El president de la patronal Cecot va comunicar al gener que s'emprendrien accions a instàncies europees pel cas Castor

El president de la patronal Cecot Antoni Abad // Imatge cedida per Cecot

Un any ha transcorregut des que la patronal Cecot va posar en coneixement del Síndic de Greuges el desequilibri entre els fons aportats per empreses i treballadors per a la formació (un 0,7% sobre la base de cotització) i el destí i reversió d’aquests tenint en compte el caràcter finalista dels mateixos, que no és altre que el de la formació professionalitzadora. La patronal catalana va realitzar una petició per conèixer on i com s’aplicaven els fons per a la formació. La Cecot va estimar que en els últims quatre anys (2012-2015) el Govern va destinar més de 4.000 milions d’euros d’aquests fons per cobrir prestacions i formació per a treballadors a l’atur.
En els pressupostos generals de l’Estat del 2012 ja es va produir una important reducció – més de 30% de la despesa dedicat al finançament del subsistema -, per destinar una part dels ingressos de la quota de formació professional a altres fins. En 2013, dels 1.860 milions d’euros que el Govern va recaptar a través de la quota de formació professional, 1.059 milions van ser destinats a altres finalitats diferents de la formació dels treballadors ocupats.
El Síndic, Rafael Ribó, va derivar l’expedient a la Defensora del Poble, Soledad Becerril, per considerar que l’àmbit de la queixa realitzada per la Cecot era estatal. I la Defensora del Poble va aprovar el recurs i va iniciar el tràmit informatiu amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal per donar resposta a la demanda d’informació de la Cecot, que ja en aquell moment, març de 2016, comptava amb l’adhesió i el suport de una desena d’associacions empresarials a nivell estatal i de la Confederació Sindical de CCOO.
La sospita inicial dels representants empresarials i sindicals que el Ministeri d’Ocupació va utilitzar els fons de formació en l’ocupació que paguen empresaris i treballadors, amb caràcter finalista, per a altres programes de diferent índole i durant diversos exercicis, es va veure reconeguda pel mateix Ministeri d’Ocupació a mitjans del 2016. El Ministeri va admetre llavors que en exercicis anteriors part del que es recapta s’havia destinat a altres fins diferents d’aquells per als quals s’havia recaptat i va afirmar haver aplicat una correcció a partir de l’exercici 2015.

Una resposta insuficient i improcedent a criteri dels agents socials que impulsen la queixa, i per això mantenen un pols amb la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per via de la Defensora del Poble, per arribar a conèixer la destinació dels fons no gastats en formació que, sospiten, han servit per reduir el dèficit públic.
Tal ha estat l’interès general per conèixer l’aplicació d’aquests fons finalistes que alguns grups parlamentaris han formulat consultes, en la mateixa direcció, a la taula del Congrés dels Diputats.
El desconcert entre les organitzacions empresarials i sindicals s’intensifica quan les dades facilitades per escrit des del Ministeri varien entre els facilitats per la via de la Defensora del Poble i les facilitades per via de la taula del Congrés dels Diputats.

Magnituds econòmiques
El passat 4 de novembre del 2016, el Ministeri d’Ocupació va admetre per escrit a la Defensora del Poble que el 2015 va deixar de gastar 273 milions d’euros corresponents a Formació. En el mateix escrit el Ministeri afirma que el 2016 es van incorporar “gairebé 33 milions d’euros del romanent existent (…) al final de l’exercici 2015 …”. Els agents demandants entenen que si el Ministeri ha reanualizado 33 milions a l’exercici 2016, queda sense explicar l’ús que s’ha donat als 240 milions d’euros restants, que es reconeixen com a excedents del 2015 de la quota finalista de formació professional per a l’ocupació .
El 23 de desembre, el Ministeri d’Ocupació, mitjançant la secretaria general del Congrés dels Diputats, donava resposta a les preguntes dels grups parlamentaris annexant la relació de fons gastats en formació en l’any 2015. De la informació facilitada es deriva que de els més de 2.047M d’euros pressupostats per a formació en 2015 resta un romanent de 448M d’euros que no explica on s’han aplicat ja que, segons el mateix Ministeri d’Ocupació, únicament s’han reanualizado el 2016, 33 milions d’euros.

PRESSUPOST FORMACIÓ ANY 2015 – Capítol IV
PRESSUPOST          DESPESA        EXECUCIÓ           ROMANENT

2047945970           1632817040      1599372690           448.573.280

Font: Dades del Servei Públic Estatal d’Ocupació
Pel que fa al volum de romanents de crèdit destinat a la formació en 2016 és aproximadament de 530 m d’euros que sumats als romanents de 2015 i 2014 projecta una xifra de més de 1.300m d’euros de romanent entre el 2014 i el 2016 que no s’han executat.

Preocupació per part dels agents socials
Més enllà que l’Administració hagi confirmat i reconegut la queixa efectuada per la Cecot, la resta d’associacions empresarials i CCOO, el que preocupa als agents socials és l’actitud de continuar actuant com fins ara.
En l’informe del 4 de novembre de 2016 que el secretari d’Estat remet a la Defensora del Poble deixa a entendre que l’Administració pretén seguir utilitzant els fons de la quota de formació professional, que paguen empresaris i treballadors, per a altres fins que l’Administració decideixi políticament, i que per això no se sent obligada a reanualizar o reutilitzar els seus romanents.

Entenent que la quota no és un tribut previst com a tal en la Llei general tributària, ni un ingrés de les administracions o els seus organismes autònoms tendents a sufragar les seves despeses de forma general, els agents socials han tornat a remetre un escrit a la Defensora del Poble , en data de 6 de febrer d’aquest any, per recordar al secretari d’Estat per a l’Ocupació que “la quota de formació professional és una cotització vinculada a la relació laboral i el fet que un cop recaptada es posi a disposició del Servei Públic d’Ocupació Estatal perquè aquest gestioni i s’apliqui als fins per als quals es cobra, no vol dir que constitueixi un ingrés desafectat aplicable a qualsevol altra cosa, ni a cobrir les despeses generals d’aquest organisme “.
En el mateix escrit de 6 de febrer, les entitats demandants d’informació tornen a referir a l’Informe de fiscalització al Servei Públic d’Ocupació Estatal, realitzat el 26 gener 2012 porel Tribunal de Comptes en el qual retreu a aquest organisme públic que utilitzés els fons de la quota de formació per pagar prestacions. Així doncs, el SEPE ha vingut actuant amb vulneració conscient de les indicacions que ja li va fer el Tribunal de Comptes en l’any 2012. Cal afegir que el mateix Tribunal Constitucional ha declarat reiterat en múltiples sentències sobre la formació professional per a l’ocupació que la quota de formació és una quota finalista, subjecta a un principi de caixa única propi, diferenciat fins i tot de la caixa única de la Seguretat Social.

Canvi de model o fi del pagament de les quotes de formacional fons per part d’empresaris i treballadors
La Cecot recorda que un any i mig després de l’aprovació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, segueix sense desenvolupar-se el reglament que la mateixa Llei estableix i que la conseqüència directa ha estat una reducció del nombre de persones formades, una reducció de la participació de les empreses i que el romanent generat el 2015 no s’ha aplicat als plans de formació de 2016.
Avui dia, la formació i la gestió del talent és un factor fonamental per a la competitivitat empresarial i, en general, per l’avanç de la nostra economia i la nostra societat. El retard en la convocatòria d’ajudes a la formació de treballadors ha anat acompanyat de l’exclusió dels agents socials de l’Òrgan Col·legiat que informa els plans de formació quan, per llei es mandata “la participació dels agents socials en la governança del sistema” .
“Si l’Administració no garanteix l’ús dels fons que generem empreses i treballadors, si no permet que els representants dels que generen aquest fons per a formació participin de la planificació, control, seguiment i evolució, al final haurem de plantejar l’eliminació de les quotes “, insinua Antoni Abad, president de la patronal catalana Cecot.

Switch to mobile version