Autor Articles i estudis
15 Juliol 2016 a 12:00

L’impost de societats i les seves novetats

Toquero impost societats

Arribem al moment de parlar de l’impost de societats, una declaració a realitzar entre l’1 i el 25 de juliol de cada any sobre les dades de l’últim exercici tancat i que grava l’obtenció de renda per part de les societats i altres entitats jurídiques a què s’aplica.

L’impost de societats es materialitza a través del model 200 i ha de ser presentadopor mateix subjecte passiu amb independència que hagi desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost. Aquest model parteix del resultat comptable per obtenir la base imposable i la quota corresponent. Així les coses, en el moment de tributar per societats hi ha deduccions, bonificacions i certes correccions que hem de tenir en compte.

I quines són aquestes novetats ? Una de les més significatives és la baixada del tipus impositiu , passant a ser del 30% al 28 % el 2015 en aquesta declaració. A més, des l’1 de gener de 2016 els empreses pagaran menys en concepte d’impost de societats , fixat en el 25% .En qualsevol cas ha de saber que , com a emprenedor , vostè podrà beneficiar-se d’ un tipus reduït del 15% durant dos anys si la societat ha estat constituïda el 2015 o 2016.

A més, desapareixen els tipus reduïts de l’ 20% i 25% per a microempreses, i per a les pimes es crea una reserva d’anivellament de bases imposables negatives, que possibilita una reducció de la base imposable de fins a un 10% del seu import.

D’altra banda, deixen de ser deduïbles les pèrdues per deteriorament d’ elements de l’immobilitzat material i intangible i per inversions immobiliàries, i s’admeten com a deduïbles les retribucions d’administradors derivades de funcions de direcció o altres derivades d’un contracte laboral amb l’entitat.

També queden suprimides les deduccions per al foment de les tecnologies de la informació i la comunicació o per inversions mediambientals , s’elimina el límit temporal d’amortització d’immobilitzat intangible, i en les despeses per atencions a clients o proveïdors queda establert un límit de l’1% l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

A més, la norma de l’impost de societats contempla una sèrie de tipus impositius reduïts per a entitats especials; un tipus del 10% per a associacions i fundacions, i un tipus de l’1% per a societats d’inversió. Cal no perdre de vista que l’impost de societats grava a més a entitats sense ànim de lucre, associacions, federacions i fundacions i sindicats, entre d’altres col·lectius, i queden exempts aquells els ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals, en el cas que seus ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals i estiguin sotmeses a retenció.

Cal recordar a més que, arribat el 30 de juny, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a estar subjectes a l’impost de societats en detriment de l’atribució per irpf, en la qual cada soci integrava la seva part proporcional a la renda. Així va quedar recollit en la reforma fiscal de 2014, que preveu que les societats civils passin a tributar per aquest impost.

Comptar amb l’assessorament d’experts en matèria fiscal resulta imprescindible en el dia a dia de qualsevol empresa, i en Toquero Assessors estem molt a prop seu per ajudar-lo. Representem una nova forma de gestionar l’empresa, oferint-li un tracte personalitzat i brindant-li l’assessorament que necessita perquè el seu negoci gaudeixi de la millor salut.

Switch to mobile version