Autor Articles i estudis
2 Abril 2016 a 10:00

Les lesions degudes a accidents laborals es vinculen amb factors de risc psicosocial

equip Cisal-upf

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra estudien la relació existent entre els riscs psicosocials i la incidència de lesions per accidents de treball.

Els resultats revelen diferències de gènere en els factors de risc psicosocials que propicien les lesions per accident laboral.

La creixent precarietat i inseguretat laboral deguda als canvis organitzatius de les empreses i al procés de globalització estan fent que l’exposició als riscs psicosocials en el treball sigui cada cop més freqüent i intensa. Aquests denominats “riscs psicosocials” es defineixen com aquelles deficiències en el disseny , la organització i la gestió de la feina que poden produir danys psicològics, físics o socials. S’han vinculat amb diversos problemes de salut: malalties cardiovasculars, estrès, depressió… Ara, el Centre de Recerca en Salut Laboral(CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha publicat un estudi que analitza larelació existent entre els factors de risc psicosocial i la incidència de les lesions per accidents laborals.

Tot i que el nombre d’accidents laborals en els últims anys ha disminuït de forma general a tota Europa, aquests encara suposen un repte important per la Salut Pública. L’any 2013 es van reporta a Espanya un total de 468.030 lesions per accidents laborals acompanyades de baixa. Malgrat la crisi econòmica al nostre país ha desencadenat canvis dramàtics en el mercat laboral (l’atur va passar del 9% l’any 2007 al 26% en 2013) que podrien haver contribuït a un descens dels accidents laborals, la incidència d’aquests continua sent una de les més altes de la Unió Europea. La importància de factors alternatius (com són els riscs psicosocials) en la incidència de les lesions per accidents laborals ha pogut veure’s accentuada pels canvis en l’economia dels països desenvolupats, sobretot pel que fa a l’augment del sector dels serveis i la millora de la seguretat a la feina.

Els factors de risc varien en funció del gènere

En l’estudi liderat per Fernando G. Benavides, director del CiSAL, els riscs psicosocials de cada treballador es van avaluar mitjançant la versió breu de l’adaptació espanyola del Qüestionari Psicosocial de Copenhaguen (CoPsoQ). Després de completar l’enquesta, es va realitzar un seguiment d’un any a cada un dels treballadors per determinar quants d’ells patien al menys una lesió per accident laboral seguida de baixa. Els factors de risc estudiats van ser: recolzament social (treballar aïllat, no comptar amb el suport de companys o supervisors, mala definició de les tasques, falta d’informació…); doble presència (dificultats per compaginar l’ocupació domèstica amb la laboral); reconeixement o estima (baix reconeixement per part dels supervisors, tractament injust a la feina); requeriments psicològics (treballar a un ritme excessiu o irregular, necessitat d’ocultar els sentiments); inseguretat laboral (inestabilitat de les condicions laborals: vacances, hores de feina, salari…), i possibilitats de desenvolupament (poca autonomia a la feina, dificultats per posar en pràctica coneixements i habilitats pròpies…). De cara a analitzar els resultats, també es van tenir en compte característiques pròpies dels treballadors com el sexe, l’edat, el nivell educatiu, l’ocupació i el tipus de contracte, entre d’altres.

Els resultats demostren que les tasses més elevades de lesions per accident laboral es donen en aquells treballadors exposats a nivells poc favorables per a la salut a cada un dels factors de risc avaluats. Hi ha una diferència de gènere entre els factors de risc psicosocial que augmenten la incidència de lesions per accident laboral. En el cas dels homes, és el baix reconeixement a la feina el que propicia un augment en aquesta incidència. Per les dones existeixen diversos riscos psicosocials vinculats a l’augment en la incidència de les lesions per accident laboral: el recolzament social, les demandes psicològiques, les possibilitats de desenvolupament a la feina i la doble presència.

Queda evidenciat que un ambient psicosocial poc favorable augmenta la incidència de les lesions per accident laboral, i els investigadors remarquen els beneficis que elsprogrames d’intervenció psicosocial podrien aportar a l’hora de reduir tant la incidència d’aquestes lesions com els costs associats.

L’estudi apareix publicat a la revista científica Journal of Occupational and Environmental Medicine

Switch to mobile version