Autor Economia
6 Abril 2015 a 16:00

La modificació del Codi de Consum protegeix a autònoms i microempreses

L’àrea afectada ha sigut la contractació de serveis bàsics

Persones treballant

Persones treballant // Imatge del web Redusers.com

La modificació del Codi de Consum ha ampliat la protecció a autònoms i microempreses en la contractació de serveis bàsics com l’aigua, el gas, l’electricitat o les telecomunicacions, entre d’altres. En matèria de serveis financers, s’ha fixat el contingut mínim en la publicitat dels crèdits i préstecs hipotecaris, s’han incrementat les obligacions de transparència amb relació als preus i s’ha controlat l’abús de les clàusules sòl. També s’han inclòs obligacions d’informació per a les empreses que ofereixin serveis financers i d’inversió de caràcter minorista i s’ha reforçat la protecció dels consumidors davant les companyies subministradores de serveis bàsics.

Aquesta modificació, en vigor des del passat dimecres, presenta diverses novetats. A més de les descrites anteriorment, s’ha regulat el contingut que ha de tenir la informació prèvia que s’ha de lliurar a les persones consumidores, on s’inclou la necessitat d’advertir-les de la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, del risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte, dels serveis accessoris que està obligat a contractar i de les clàusules contractuals que els generin més risc, entre d’altres.

Les persones consumidores també podran escollir lliurement el fedatari públic i, alhora, s’han reforçat les obligacions d’aquests fedataris d’informar-los convenientment dels drets i obligacions que comporta el contracte, així com del dret a disposar, amb una antelació de 5 dies hàbils a la formalització, del contingut de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari. També es reconeix el dret del consumidor a aportar una taxació del bé immoble, que haurà de ser acceptada per l’entitat de crèdit.

La mediació prèvia abans de presentar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial és una altra de les modificacions que s’han fet al Codi de Consum. S’ha fixat l’adhesió a l’arbitratge de consum, de manera tàcita, per part dels empresaris que concedeixin crèdits o préstecs hipotecaris. A més, per evitar que es produeixin nous casos de comercialització poc adequada de serveis financers i d’inversió de caràcter minorista (participacions preferents o deute subordinat), s’han inclòs obligacions d’informació per a totes les empreses que ofereixin aquest tipus de serveis.

Finalment, el Codi de Consum estableix que els organismes sancionadors de consum puguin requerir l’eliminació i cessament de pràctiques abusives o deslleials i, en el cas de les hipoteques, adoptar la dació en pagament. Pel que fa a les empreses prestadores de serveis bàsics, han d’informar a totes les factures del número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències i es crearà una taxa d’inspecció a les empreses que superin les 100 reclamacions.

Switch to mobile version