Autor Economia
26 Abril 2015 a 14:00

ATM consolida el seu creixement

La mobilitat ha augmentat un 9,1%

Consell de l’ATM // Imatge del web Gencat.cat

Consell de l’ATM // Imatge del web Gencat.cat

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es va reunir el passat dimecres per informar de l’evolució positiva de la demanda del sistema de transport públic durant el primer trimestre de l’any 2015, a més dels resultats de l’enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2014 i de l’informe de gestió del bienni 2013-2014. El Consell també va acordar l’ajust en les condicions d’utilització dels títols socials ATM, targeta T-12, gamma de títols T-Jove i els de famílies nombroses i monoparentals (T-FM/FN) d’acord a les necessitats dels usuaris.

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’ATM va declarar que “l’èxit de la gestió d’aquests dos últims anys es basteix entorn de la visió irrenunciable del transport públic com un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, que juga així mateix un paper imprescindible en tots els processos de recuperació econòmica. L’aposta pels títols socials, començant per la introducció de les bonificacions per a persones aturades, és una peça de l’engranatge que fa funcionar el nostre sistema de transport, el qual aviat es veurà reforçat per mesures que en garanteixen la seva sostenibilitat i dimensió de servei públic, començant per la futura Llei de finançament del transport públic, la qual s’està elaborant al Parlament de Catalunya”.

Durant el primer trimestre de 2015, ha continuat la tendència positiva en la demanda del sistema de transport públic, consolidant el seu creixement. Durant aquests primers 3 mesos de l’any s’han realitzat 230,6 milions de viatges, un augment del 0,6%, quasi 1,5 milions de viatges més respecte el mateix període de l’any 2014. La demanda per operador presenta resultats positius en tots els modes de transport amb l’excepció de l’autobús de TMB, destacant l’increment percentual i absolut del Metro. Percentualment, destaca l’augment d’FGC i de Tramvia.

Des de l’estiu de l’any passat s’ha recuperat més de 29 milions de viatgers, situant-se la demanda interanual al mes de març de 2015 en 917 milions de viatges. Les validacions totals del sistema han tingut un comportament diferenciat segons el títol, amb una pèrdua de validacions amb targetes multiviatge integrades, un increment dels abonaments i títols socials ATM integrats i una pèrdua de viatges amb títols socials de la primera corona tarifària i títols propis dels diferents operadors. Això significa un augment de pes dels títols integrats ATM, que assoleixen un percentatge d’ús superior al 73% sobre el total del sistema.

La disminució del preu de la targeta T-10 durant l’any 2015 ha provocat un increment percentual de targetes venudes. A més, l’1 de gener de 2015 va començar la integració tarifària parcial de les comarques del Berguedà i Ripollès a través d’una setena corona i la creació de packs de targetes de 10 viatges dels operadors i l’ATM a l’espera que amb la T-Mobilitat la integració sigui total amb tota la gamma de títols.

El nombre de packs venuts durant el primer trimestre de l’any ha estat de 2.929. De 4 zones tarifàries per permetre l’ús del sistema tarifari integrat entre el Berguedà i Manresa se n’han venut 430, i de 7 zones tarifàries Berguedà o Ripollès i Barcelona, 2.499. Respecte al nombre de validacions, l’increment d’utilització és molt superior a la mitjana del sistema integrat, sobretot en aquells operadors que disposen dels packs de targetes multiviatge que combinen títols propis i targeta T-10 d’1 zona de l’ATM.

En el decurs del Consell també es van presentar els resultats de l’enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2014 (EMEF 2014), que primera vegada és estadística oficial. L’enquesta tracta els desplaçaments duts a terme de dilluns a divendres no festius per la població major de 16 anys.

En la comparativa amb anys anteriors es percep que durant l’any 2014 hi ha un canvi significatiu dels hàbits de mobilitat amb un increment de la mobilitat per feina i estudis, on la mobilitat ocupacional dels majors de 16 anys ha incrementat en quasi 3 punts respecte exercicis anteriors. Només en el cas de feina, l’augment és del 9,1%. Respecte al mitjà de transport utilitzat, durant el 2014 es va produir una disminució de la mobilitat no motoritzada i un augment en la utilització del transport públic (sobretot pel que fa al ferroviari) i del transport privat (cotxe).

El Consell també va analitzar les condicions d’utilització dels diferents títols socials ATM, acordant la realització d’ajustos en les seves condicions d’utilització i resolent problemes en el seu ús. Pel que fa a la targeta T-12, es va acordar que es poguessin emetre dues targetes T-12 en supòsits de fills menors de pares que acreditessin estar en situació de custòdia compartida, sempre i quan els esmentats progenitors justifiquessin residir en zones tarifàries diferents. D’aquesta manera el menor podria disposar de dues targetes tarifàries diferents, una per a cada zona tarifària on resideixin els pares.

En quant a la targeta T-Jove, es va aprovar que els usuaris dels títols de transport T-Jove mantinguessin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència d’haver acomplert 25 anys durant l’esmentat període, sempre i quan acreditessin documentalment haver estat menor de 25 anys en el moment de la seva adquisició i de la primera validació.

Finalment també es va veure la necessitat de modificar les condicions d’utilització de la gamma de títols de transport per a famílies nombroses i monoparentals per tal que els seus usuaris mantinguessin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan acreditessin documentalment haver gaudit de dita condició en el moment de la seva adquisició i de la primera validació.

El Consell va presentar una nova aplicació per cercar el títol de transport integrat que millor s’adapti a les necessitats dels usuaris. Serà una eina d’ajut als viatgers i els permetrà reduir el cost dels seus viatges a través de la selecció de les targetes més convenients d’entre la gamma de targetes integrades. S’hi accedeix a través del web d’ATM i està disponible en català, castellà i anglès. A més, es pot descarregar a mòbils i tauletes.

L’aplicació conté una rutina on introduir les dades de la persona que viatja, un comptador de zones tarifàries, una descripció de la gamma de títols integrats i l’avís legal respecte a les condicions d’ús dels títols integrats. Un cop definit el perfil de viatger, es detalla quants viatges fa al mes i de quin àmbit (nombre de zones). L’aplicació també facilita un assistent per calcular el nombre de viatges que es fan en un mes.

Finalment, durant el període 2013-2014 s’han desenvolupat actuacions de gran rellevància per al funcionament del transport públic metropolità. Cal destacar l’elaboració, el consens i la signatura del Pla Marc de Finançament 2014-2031 entre les administracions fundadores de l’ATM, que soluciona l’endeutament del sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona. El Pla Marc s’acompanya del Conveni de Finançament entre administracions, dels Contractes programa amb els principals operadors de transport i del Contracte de finançament amb les entitats financeres.

També s’ha procedit a la licitació i adjudicació del Projecte T-Mobilitat, el nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió del sistema de transport públic, que el 2016 s’implantarà a l’actual àmbit del sistema tarifari integrat, amb la posterior extensió a tot el territori català. L’ATM ha seguit desenvolupat les activitats de planificació i de gestió que li són pròpies: el sistema tarifari, el sistema tramviari, el sistema d’informació i el servei de mobilitat.

Switch to mobile version