Autor Societat
31 Març 2015 a 12:00

Enllaç resol el 68% dels casos per afavorir la convivència ciutadana

Durant el 2014 ha intervingut en 109 casos

Seu d'Enllaç

Seu d’Enllaç // Imatge del web de l’Ajuntament de Manresa

Segons les dades del servei d’intermediació i treball comunitari – que depèn de la regidoria de Serveis Socials, Acollida i Cooperació – durant el 2014, el servei municipal Enllaç de l’Ajuntament de Manresa ha intervingut un total de 109 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana, i ha atès 252 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven a un total de 1.350 persones. Del global dels casos atesos, el 68% han quedat tancats i resolts satisfactòriament.

Dels 109 casos atesos, 95 eren nous, i 14 de seguiment de l’any passat. A banda del 68% de casos resolts, un 15% s’han tancat sense acord – un total de 14 casos – el 8% s’han tancat a petició d’una de les parts – 7 casos – i el 9% restant s’ha derivat a d’altres àrees de l’Ajuntament, i/o s’han treballat amb altres professionals municipals.

Majoritàriament les demandes rebudes pel servei, corresponen a problemes de convivència veïnal en un 86%, a l’ús d’espais públics en un 7%, d’activitats econòmiques en un 6%, i d’incompliment d’ordenances en un 1%.

Una de les problemàtiques de convivència veïnal que genera més conflicte segueixen sent les molèsties per sorolls en un 30% dels casos, seguit de la dificultat de relació en un 23%, la neteja en un 14%, la gestió de la comunitat en un 9%, les humitats en un 8%, l’ús d’espais comuns en un 5%, les olors en un 4%, les antenes en un 3%, d’altres en un 3%, i els animals domèstics en un 1%.

Pel què fa a la procedència dels demandants com dels afectats, el 71% són població autòctona, mentre que 26% són magrebins – els principals usuaris del servei –.

En relació als barris, les demanes estan molt repartides; els barris amb més peticions són la Carretera de Santpedor amb un 14%, el Barri Antic amb un 11%, Plaça Catalunya-Saldes amb un 10%, Passeig i Rodalies amb un 10%, i Sagrada Família amb un altre 10%. Per altra banda, els barris que menys sol·liciten aquest servei municipal són Valldaura amb un 3%, Balconada amb un 2%, Comptals-La Guía amb un 2% i Sant Pau amb un 1%.

L’origen de la demanda arriba a Enllaç per molts canals, en primer lloc per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en un 33% dels casos, seguida per la Policia Local en un 20%, l’atenció directa a la seu d’Enllaç en un 88%,  les associacions de veïns en un 3%, territori en un 5%, Serveis Socials municipals en un 4%, Unitat de Salut en un 3% i Mossos d’Esquadra en un 2%.

Enllaç és un servei municipal d’intermediació que depèn del Programa d’Acollida creat l’any 2006. Compta amb una tècnica especialitzada que fa les mediacions i contactes comunitaris, i el suport i coordinació del responsable del Programa.

Des de l’any 2013, Enllaç està inclòs a la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona, i rep una part del seu finançament de la Direcció General d’Immigració de la Generalitat.

L’objectiu principal és treballar a favor de la convivència ciutadana, prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns i veïnes, amb la voluntat entre els parts. La intermediació implica que a banda de les demandes rebudes per alguna de les parts, també es pot donar un inici d’intervenció per pròpia iniciativa del servei si es creu adequat. En d’altres ocasions, és la demanda o queixa d’alguna part la que activa el procés d’intermediació i anàlisi de la realitat, buscant les vies a per a la seva resolució, sempre amb la màxima voluntat de les parts.

Dades numèriques dels casos atesos durant l’any 2014:

Total casos: S’ha intervingut en un total de 109 casos, dels quals, 95 nous del 20 14, i 14 de seguiment del 2013. (El 2013 es va atendre 91 casos, dels quals 77 nous i 14 de seguiment ).

Total persones ateses directament: 252 p

Total persones afectades: 1.350 p

Origen demanda –Via d’entrada principal: Oficina d’atenció ciutadana-OAC: 33%; Policia local: 20%; Directament a la seu d’Enllaç: 28%; Associacions de veïns: 3%; Territori: 3%; Serveis Socials municipals: 4%; Unitat de salut: 3%; Mossos d’esquadra: 2%

Demandes: Convivència veïnal: 86% (2013: 67%); Ús d’espais públics: 7%// Activitats econòmiques: 6% // Incompliment ordenances: 1%

Apartat de Convivència veïnal: Sorolls: 30% (2013: 40%); Dificultat de relació: 23% // Neteja –higiene: 14% // Gestió comunitat: 9% // Humitats: 8% // Ús espais comuns: 5% // Olors: 4%// Antenes: 3% // Altres: 3% // Animals domèstics: 1%

Intervencions realitzades: Gestions i documentació: 45% ; Entrevistes amb les parts: 28%; Coordinació amb àrees de l’Ajuntament: 11% ; Observació directa (visites als llocs): 9% ; i Coordinació amb altres entitats: 7%

Perfil usuaris- Origen (del total de 252 p): Autòctons: 71%; Estrangers: 29%, dels quals: Magreb: 26%; Llatinoamèrica: 2%; Est europeu: 1%

Coordinacions: L’any 2014 s’han portat a terme un total de 190 coordinacions internes (amb un total de 17 àrees municipals) i 140 externes (amb un total de 13 serveis/entitats).

Origen per barris (principals barris): Ctra. de Santpedor: 14% (2013: 11%); Antic : 11% (2013: 11 %); Plaça Catalunya-Saldes: 10% (2013: 3%); Passeig i rodalies: 10% (2013: 10%); Sagrada Família: 10% (2013: 9%); Poble Nou: 7% (2013: 3%); Vic-Remei: 6% (2013: 1%); Mion-Puigberenguer: 6% (2013: 9%); Font dels Capellans: 6% (2013: 3%); Escodines: 4% (2013: 5% ; P. I. Puig: 4% (2013: 0 ); Cal Gravat: 4% ; Valldaura: 3% (2013: 16%) // Balconada: 2% // Comtals – La Guia: 2% // Sant Pau: 1% /2013: 0 )

Per zones: Llevant: 27% // Centre: 26% // Ponent: 24% // Nord: 23%

Resolució casos: Del total de 90 casos tancats durant l’any 2014, l’estat de resolució dels expedients és el següent:

• 68% del total de casos s’han tancat i resolt (61 casos)
• 15% del total s’han tancat sense acord (14 casos)
• El 8% de casos s’han tancat a petició d’alguna de les parts (7 cas os)
• El 9% restant fa referència als casos que finalment s’han derivat a d’altres àrees de l’Ajuntament (4 casos ) i/o s’han treballat en paral·lel amb altres professionals municipals (Serveis Socials, Medi Ambient, Policia Local, Territori i Sanitat.) 4 casos més.

Switch to mobile version