Autor Economia
30 Gener 2015 a 09:00

Banc Sabadell guanya 371,7 milions l’any 2014, un 50,0% més

Es redueix l’entrada d’actius problemàtics per primer cop en 7 anys

Edifici corporatiu del Banc Sabadell a Sant Cugat // Imatge del web de Bant Sabadell

Edifici corporatiu del Banc Sabadell a Sant Cugat // Imatge del web de Bant Sabadell

Banc Sabadell tanca 2014 amb un benefici net atribuït de 371,7 milions d’euros, un 50,0% més que l‘any anterior, per la millora dels marges. El banc presidit per Josep Oliu ha registrat aquests beneficis després de destinar 2.499,7 milions d’euros a dotacions per insolvències i provisions.

El marge d’interessos creix un 24,5%, el marge brut, augmenta un 20,7% i el marge abans de dotacions, que arriba al  33,3%.  El 2014, la venda d’immobles arriba als 2.744 milions d’euros i supera un 10,3% els objectius de vendes previstos. I, per primer vegada des de l’inici de la crisi, fa 7 anys, l’entrada d’actius problemàtics o dubtosos s’ha reduït, trimestre a trimestre, durant tot l’exercici, el què ha permès que la ràtio de morositat baixés fins al 12,17%.

L’entitat afirma que les dades annuals consolidades demostren la “robustesa” del balaç, i, alhora destaquen una consolidadió de resultats creixents donats per una progressió possitiva dels ingressos ordinaris de clients i per una “rigorosa contenció” de les despeses d’explotació.

Balanç

El balanç que ha fet públic l’entintat bancària ahir dijous,  destaca que els resultats de l’exercici indiquen que el tancament de l’any s’ha fet amb un agregat a la cartera d’actius per valor de 163.345,7 milions d’euros, amb una lleugera reducció del 0,1% en relació amb els actius totals del 2013.

El 31 de desembre, els actius totals de Banc Sabadell i el seu grup sumen 163.345,7 milions d’euros.  Si bé la reactivació de la demanda de crèdit s’ha fet especialment evident aquest últim quart trimestre de 2014, en la comparativa interanual la inversió creditícia bruta de clients (121.140,8 milions d’euros) és inferior encara en un 2,8% a la de l’any anterior, principalment per un volum menor de saldos dubtosos. Actualment, el crèdit a clients suposa prop del 75% de l’actiu total consolidat del grup. El component amb més pes en aquest epígraf del balanç són els préstecs amb garantia hipotecària, que totalitzen 54.260,2 milions d’euros.

La nova producció hipotecària ha augmentat un 69% interanual (1.753 milions d’euros). El nombre d’operacions formalitzades ha crescut un 55% el mateix període. El crèdit net a empreses ha crescut un 5,7% els tres darrers trimestres de 2014.

Taula dels Comptes de resultats. Banc de Sabadell. Balanç 2014 // Imatge cedida pel Banc de Sabadell

Taula dels Comptes de resultats. Banc de Sabadell. Balanç 2014 // Imatge cedida pel Banc de Sabadell

La ràtio de morositat sobre el total de riscos computables del grup, sense considerar els actius destinats a l’esquema de protecció d’actius (EPA) de Banco CAM, millora 146 punts bàsics els dotze últims mesos i es situa en el 12,17%.

Durant tot l’exercici, i per primer cop des que va començar la crisi, l’entrada d’actius problemàtics s’ha anat reduint, trimestre rere trimestre. La ràtio de cobertura sobre el total d’actius dubtosos, el 31 de desembre de 2014, és del 50,3%.

El 2014, la venda d’immobles al balanç a través de Solvia ha arribat als 2.744 milions d’euros, amb 16.172 unitats venudes, i havent superat en un 10,3% els objectius de vendes previstos.

La cobertura sobre el total de l’exposició creditícia i la cartera d’immobles és del 13,1%, en tancar l’exercici de 2014, i es manté entre les més elevades del sistema financer espanyol.

Els recursos de clients sumen 124.839 milions d’euros i augmenten un 4,1% interanual.  D’altra banda, i en consonància amb l’evolució a la baixa dels tipus d’interès i la recerca d’altres modalitats d’inversió amb més expectatives de rendibilitat per part dels estalviadors, els dipòsits a termini disminueixen un 12,2% en relació amb 2013 i es situen en els 53.395,9 milions d’euros. Els recursos de clients de fora del balanç s’incrementen un 19,7% en comparació amb l’any anterior i pugen a 30.378,8 milions d’euros.

L’entitat bancària destaca especialment l’augment del 42,5% en el patrimoni gestionat en fons i societats d’inversió col·lectiva (15.705,6 milions d’euros en total) i els saldos en gestió de patrimonis de clients, que creixen un 51,4% i assoleixen els 2.918,1 milions d’euros.

Banc Sabadell tanca 2014 situat entre les entitats que creixen més a Espanya en la gestió de fons i societats d’inversió, amb una quota del 5,1% (el 4,1% el 2013).  I en tancar el quart trimestre i l’exercici de 2014, el total de recursos gestionats puja a 152.185,4 milions d’euros, un 2,1% més que en el tancament de l’exercici anterior.

Durant l’exercici de 2014, la base comercial s’ha incrementat en 349.682 clients particulars i 95.927 clients empreses. Els clients que utilitzen els canals digitals han crescut també de manera molt notòria el 2014. Així, els clients actius en la utilització indistinta del web i el mòbil per a la seva operativa habitual amb el banc han augmentat un 15% interanual, fins a arribar als 1,9 milions d’usuaris. En acabar l’any 2014, el 42% dels clients accedeixen al banc mitjançant dispositius mòbil.


Al llarg dels quatre trimestres de l’exercici, i gràcies a la gestió activa dels diferencials de clients que s’ha portat a terme, el marge d’interessos creix de manera sostinguda fins als 2.259,7 milions d’euros, cosa que implica un increment del 24,5% en relació amb el 31 de desembre de l’exercici anterior.

Els dividends cobrats i els resultats de les empreses que consoliden pel mètode de la participació puja en conjunt a 8,7 milions d’euros.

L’important esforç que ha fet la xarxa comercial en la venda creuada de productes i serveis i el fet que s’hagin contractat més productes d’inversió gestionats impulsen els ingressos nets per comissions, que, en acabar l’any, sumen 860,9 milions d’euros i creixen un 13,3% en termes interanuals.

En aquest epígraf del compte de resultats destaquen els ingressos derivats de la prestació de serveis a clients (targetes i compravenda de valors, fonamentalment), que s’incrementen un 10,7% i un 43,7%, respectivament, i els que s’obtenen de l’administració i gestió de fons d’inversió i de pensions i la comercialització d’assegurances, que augmenten en conjunt un 54,1%.

Els resultats per operacions financeres sumen 1.763,6 milions d’euros. Les diferències de canvi generen uns ingressos de 99,6 milions d’euros i creixen un 46,7% els dotze darrers mesos pel volum més gran d’operativa registrat. L’aportació de Banc Sabadell al Fons de Garantia de Dipòsits és de 158,4 milions el 2014.

Amb tot el que s’ha exposat, el marge brut o resultat operatiu de l’exercici és un 20,7% superior al comptabilitzat en tancar l’exercici de 2013 i es situa en els 4.800,5 milions d’euros.

Les despeses d’explotació de l’exercici de 2014 pugen a 1.773,3 milions d’euros. En termes de perímetre constant (sense despeses extraordinàries i incloent-hi BMN-Penedès, Lloyds i Banco Gallego el 2013) disminueixen un 4,4% en relació amb l’any anterior.

L’exercici de 2014 clou amb un marge abans de dotacions de 2.749,1 milions d’euros, un 33,3% més elevat que el comptabilitzat en tancar l’exercici de 2013.

El fort increment del marge brut i la fèrria contenció de les despeses d’explotació permeten incrementar substancialment (644 punts bàsics) l’eficiència, de manera que, al final de l’exercici de 2014, la ràtio corresponent es situa en el 53,14%, respecte al 59,58% en tancar 2013, i després de quatre trimestres consecutius de millora.

Les dotacions per a insolvències i altres deterioraments (d’immobles i actius financers, principalment) sumen 2.499,7 milions d’euros.

Les plusvàlues per vendes d’actius pugen a 236,9 milions d’euros i inclouen principalment una plusvàlua bruta de 162 milions d’euros per la venda del negoci de gestió i recobrament de deutes impagats a Lindorff i un ingrés extraordinari de 80 milions d’euros per la formalització d’un contracte de reassegurança de la cartera d’assegurances individuals de vida-risc de Mediterráneo Vida amb SCOR Global Life.

Descomptades les dotacions i comptabilitzades les plusvàlues, el benefici abans d’impostos s’eleva a 486,4 milions d’euros i augmenta un 41,7% d’un any a un altre, després del tancament anual.

Deduïts els 109,7 milions d’euros de l’impost sobre beneficis i distribuïda la part del resultat corresponent a minoritaris, el grup Banc Sabadell obté un benefici net atribuït de 371,7 milions d’euros en tancar l’exercici de 2014, que és un 50,0% superior a l’obtingut acabat l’exercici de 2013. El benefici de l’any anterior va ser de 247,8 milions d’euros, tot i que, considerant l’impacte de l’aplicació anticipada de la interpretació de la norma internacional sobre gravàmens (CINIIF 21) en el compte de resultats de l’any 2013, resulta un benefici atribuït per a aquest any de 145,9 milions d’euros.

Al final del quart trimestre, Banc Sabadell es situa entre les entitats financeres més solvents, amb una ràtio de capital core o CETier 1 de l’11,7% i de l’11,5% si s’apliquen anticipadament i íntegrament (fully loaded) les normes de Basilea III previstes per a l’any 2018. La ràtio de solvència BIS és del 12,8%.

Altres fets destacats del quart trimestre

  • Banc Sabadell supera amb nota l’anàlisi del BCE

Un dels fets destacats del quart trimestre de 2014 ha estat la finalització de l’anàlisi global que el Banc Central Europeu (BCE), en el marc del Mecanisme Únic de Supervisió, ha fet als 128 bancs més grans de l’àrea de l’euro, conjuntament amb les autoritats nacionals i en estreta cooperació amb l’European Banking Authority (EBA), com a pas previ a la Unió Bancària. En el cas de Banc Sabadell, l’anàlisi ha conclòs que les valoracions dels actius i col·laterals, i també les seves provisions, són adequades i que no té necessitats de capital addicionals en cap dels escenaris teòrics plantejats. Banc Sabadell és l’únic banc espanyol al qual no s’ha fet cap ajust en la seva ràtio de capital de partida un cop portada a terme la revisió de la qualitat dels seus actius (AQR). En aquesta mateixa situació, únicament hi ha quinze entitats financeres a tot Europa.

  • Solvia s’adjudica la gestió de 42.900 actius de la Sareb

Aquest quart trimestre, la Sareb ha adjudicat a Solvia la gestió d’una cartera de 42.900 actius, majoritàriament immobles, valorats en 7.000 milions d’euros. La distribució geogràfica dels immobles està concentrada a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid i la seva comunitat. L’acord de servicing, que ha entrat en vigor aquest mes de gener de 2015, té una duració de set anys. La Sareb ha tingut en compte especialment l’experiència de Solvia en migracions de carteres vinculades al sector immobiliari, cosa que garanteix que la planificació i l’execució de la migració dels actius de la Sareb es farà de la manera més eficient.

  • Venda del negoci de gestió i recobrament de deutes impagats

També el darrer trimestre de 2014, Banc Sabadell ha subscrit amb Lindorff España, S.L.U. un contracte de compravenda del seu negoci de gestió i recobrament de deutes impagats i ha formalitzat també un acord per a la prestació de serveis relacionats amb l’activitat de gestió i recobrament de deutes impagats per un període inicial de deu anys. El preu de la transmissió es va establir en 162 milions d’euros.

 

Switch to mobile version